Witam!

Blog na który trafiłeś w całości skupia się na tematyce fiannsów i rachunkowości. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu.
Mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam bedą Ci się podobały.
Zapraszam do lektury !

Witam!

Blog na który trafiłeś w całości skupia się na tematyce fiannsów i rachunkowości. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu.
Mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam bedą Ci się podobały.
Zapraszam do lektury !

Witam!

Blog na który trafiłeś w całości skupia się na tematyce fiannsów i rachunkowości. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu.
Mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam bedą Ci się podobały.
Zapraszam do lektury !

Witam!

Blog na który trafiłeś w całości skupia się na tematyce fiannsów i rachunkowości. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu.
Mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam bedą Ci się podobały.
Zapraszam do lektury !

Witam!

Blog na który trafiłeś w całości skupia się na tematyce fiannsów i rachunkowości. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu.
Mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam bedą Ci się podobały.
Zapraszam do lektury !

 

CEL KSZTAŁCENIA

Warto więc . zastanowić się, jakie czynności należałoby wykonać, aby [prawidłowo zorganizować proces kształcenia uczniów na zajęciach z organizacji i techniki handlu. Dobrze jest w tym celu rozważyć po kolei poszczególne etapy racjonalnej organizacji pracy i zastanowić się, w jaki sposób zasady te można wykorzystać do procesu kształcenia uczniów Podczas realizowania materiału nauczania tego przedmiotu. Celem kształcenia w szkole zawodowej jest przygotowanie absolwenta do poprawnego wykonywania zawodu. Szkoła ma zapewnić również wszechstronny rozwój osobowości v ucznia, co znajduje .wyraz zarówno w wiedzy zawodowej, jak i ogólnej, ‚w ukształtowanych poglądach, w rozwoju fizycznym i umysłowym,- w szerokich zainteresowaniach społecznych i kulturalnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZESPÓŁ POŻĄDANYCH CECH

Ponadto ma ukształtować zespół cech .pożądanych w .danym ^społeczeństwie, a szczególnie tych, które stanowią gwarancję przyszłego postępu i rozwoju nauki,;techniki, sztuki i. konsumpcji, a więc- jakości życia w danyni społeczeństwie.  Cele kształcenia zawodowego są określone w charaktery­stykach, zawodowych. Obejmują one ogólne informacje   o zawodzie, – dó którego przygotowuje szkoła (wymieniają stanowiska , pracy, – wykonywane czynności, warunki pracy itp.). Podają zakres wiadomości i umiejętności, jakie są nie-, zbędne absolwentowi do ^wykonywania pracy w . danym za­wodzie, oraz cechy psychofizyczne i osobowości, umożliwiarjącę lub ułatwiające świadome i właściwe wykonywanie pracy na odpowiednim poziomie kulturalnym przy; zachowaniu zasad współżycia społecznego.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

CECHY SPRZEDAWCY

-Najistotniejsze cechy zawodu sprzedawcy tó:  stały kontakt z różnymi ludźmi,   konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie,ciągła ruchliwość i stosunkowo duża różnorodność prac w sklepie,praca pod stałą i ciągłą kontrolą społeczną. Cechy te wynikają przede wszystkim: z usługowego charakteru handlu i zadań, jakie mają w nim spełnić sprzedaw­cy. Handel detaliczny przez swoje punkty sprzedaży jest ostatnim etapem obrotu .towarowego. .Pracownicy handlu mają bezpośredni kontakt z konsumentami, którzy chcą być sprawnie i szybko obsłużeni oraz pragną-w życzliwej atmo- . sferze otrzymywać towary wytworzone w różnych dziedzi­nach produkcji. Usługowy charakter pracy w handlu jest ściśle, związany z umiejętnością kontaktowania się sprzedawców z różnymi ludźmi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W KONKRETNYM ZAKŁADZIE

Na jakie sprawy , zwraca się uwagę w” konkretnym zakładzie pracy (domu towarowym), można’ wywnioskować na podstawie^ podanego przykładu z życia gospodarczego. Pożądane postawy oraz zakazy mogą służyć nauczycielowi organizacji i techniki handlu do skonkretyzowania zawodowych celów wychowawczych i kształtowania postaw zgodnie z wymogami,zawodowymi zakładów pracy. Przy wejściu do budynku handlowego, w godzinach pomiędzy 8,00 – a 9,00 wszyscy pracownicy obowiązani są legitymować się ‚służbie wartowniczej legitymacją służbową lub aktualnym zaświadczeniem , ; działu personalnego PDT. Pracownicy przyjmowani i zwalniani . obowiązani są przyjmować i zdawać legitymacje służbowe, sprzęt,’ materiały, towary i dokumenty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przełożonego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POLECENIA USŁUG

Polecenia’ usług PDT; w przyszłych zakupach, – informowanie 0 towarach,” jakie ukażą się w najbliższym czasie (o ile nie ma w tym zakresie innych, decyzji kierownika stoiska);- udzielania wyczerpujących’.wyjaśnień kupującym jak i niekupu- jącym na zadane przez nich pytania, wydawania na każde życzenie klientów książki życzeń i wniosków, uprzejme i zgodne z obowią­zującymi ‚ przepisami przyjmowanie ‘ reklamacji, stałe notowanie życzeń i potrzeb kupujących w specjalnie prowadzonej książce niezaspokojonego popytu;bezzwłocznego i stanowczego przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zauważonym nadużyciom, przez własną interwencję oraz natych­miastowe informowanie • przełożonych o swych spostrzeżeniach; prowadzenie kontrolki sprzedaży i codziennego uzgadniania jej Z właściwą dla danego – stoiska kasą ‚ (tylko sprzedawcy stoisk obsługiwanych przez kasy operatywne).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OPIS ZAWODU

Opis zawodu. Sprzedawca wykonuje prace usługowe związane ze, sprzedażą towarów konsumentom.. Wykony­wane czynności1 niają charakter organizacyjno-techniczny, u8ługowo-informacyjny i obliczeniowo-rachunkowy. Prace organizacyjno-techniczne związane sąz przy- . gotowaniem miejsca roboczego (sali sprzedażowej, urządzeń, sprzętu, towarów przeznaczonych do sprzedaży). Należą do nich: zgłaszanie zapotrzebowania na towary;odbiór ilościowy i jakościowy towarów;    przygotowanie towarów do sprzedaży; przechowywanie i konserwacja towarówrozmieszczanie towarów w sali sprzedażowej; przygotowanie materiałów dó opakowania oraz sprzętu:’ .i narzędzi do obsługi klientów.Przy wykonywaniu ‚ wymienionych zadań sprzedawca po­sługuje się ; różnym sprzętem-i urządzeniami związanyjni z odbiorem ilościowym i jakościowym towarów, z -jego transportem wewnątrz punktu sprzedaży, ze sprzętem i urzą­dzeniami związanymi z rozdrabnianiem towarów, z, różnymi ‚rodzajami wag, kas rejestrująco-liczących, urządzeniami żwią-. . zanymi z przechowywaniem i konserwacją towarów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE

Możliwości zatrudnienia. Absolwent może być zatrud­niony w punktach sprzedaży handlu uspołecznionego o róż­nych formach sprzedaży i w różnych branżach. W przypadku gdy w szkole uczy się towaroznawstwa w zakresie artykułów tylko spożywczych lub tylko przemysłowych/jest: przygo­towany do pracy w zakresie jednego zespołu branż.’ Absol­went może być zatrudniony w.’punktach usługowych’i na­prawczych, jako: sprzedawca, kasjer, przyjmujący zamówie­nia, kalkulator usług,  czy jako wydający przedmioty klien­tom.  Przeciwwskazania dodatkowe. Do przeciwwskazań za­licza się pobudliwość,’ wady słuchu,-wzroku Irwymowy. Osoby pracujące  w, sklepach z artykułami spożywczymi podlegają specjalnym badaniom lekarskim, szczególnie na nosicielstwo zarazków i: schorzeń dróg oddechowych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZADANIA MAGAZYNIERA

Zadania magazyniera mają charakter prac organizacyj­no-technicznych, związanych z przyjmowaniem i wyda­waniem oraz z racjonalną gospodarką powierzonymi mu su­rowcami, wyrobami gotowymi lub materiałami. Do .najważ­niejszych zadań-magazyniera zalicza się:  przyjmowanie do przechowywania materiałów, surow- ,;V ców, wyrobów – gotowych lub . narzędzi; potrzebnych do ; produkcji;  organizowanie prawidłowych warunków przechowywa- i.- . nia powierzonych artykułów (dostosowanie rodzaju pomieszczeń, temperatury, nawilgocenia itp.);   właściwe rozmieszczanie przechowywanych przedmiotów i ich oznaczanie;     zabezpieczanie ich przed szkodnikami, zawilgoceniem, korozją, parowaniem, utratą innych wartości użytkowych,kradzieżą, pożarem.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM

Konserwacja składowanych artykułów; analizowanie-zapasów znajdujących się a#-magazynie i sygnalizowanie o zapasach zbyt dużych lub zbyt małych;   gospodarowanie opakowaniami,  surowcami wtórnymi i odpadkami użytkowymi lub złomem;wydawanie przechowywanych przedmiotów lub materia­łów zgodnie ze zleceniem (ważenie, mierzenie, odliczanie); wypełnianie odpowiednich dowodów przyjęcia i prze-. . kazanie artykułów, sporządzanie protokołów niezgodności, strat w transporcie, odchyleń od przyjętych norm itp.;  prowadzenie kartoteki na każdy-artykuł;    dokonywanie okresowych^ inwentaryzacji; rozliczanie z powierzonego majątku.Magazynier posługuje się sprzętem i przyrządami pomiaro- , wo-kontrolnymi, narzędziami związanymi z przyjmowaniem, .przechowywaniem i – konserwowaniem. powierzonych arty- . kułów, . urządzeniami transportu wewnętrznego (ręcznym , i zmechanizowanym), maszynami do liczenia, ewidencjo­nowania i.pisania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Przygotowanie zawodowe. Do prawidłowego wykony­wania wymienionych. czynności . magazynierowi potrzebny    jest, oprócz wiedzy ogólnej na poziomie’ zasadniczej szkoły zawodowej/następujący zakres teoretycznego i praktycznego przygotowania do zawodu:      teoretyczna i praktyczna znajomość towarów, materiałów i surowców,’ ich symboliki, znaków produkcyjnych i norm przedmiotowych, czynnościowych i klasyfikacyjnych;wiadomości z zakresu zasad i organizacji pracy przed­siębiorstwa i magazynu, warunków i sposobów przecho-wywania różnych przedmiotsposoby wyliczania; ubytków i ‘ zabezpieczania towarów przed ubytkami ponadnormatywnymi;znajomość warunków dostaw, odbioru, i załatwiania :reklamacji;   umiejętność organizacji pracy swojej własnej i całych zespołów zatrudnionych w dużych magazynach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn