Category: Problem współczesnego świata

ZMIANY UDZIAŁU REGIONÓW

Udział ten następnie stale się zwiększał, osiągając w 1974 r. maksimum, tj. 38% całego wydobycia światowego. Jednocześnie rosła rola ZSRR jako producenta ropy. W 1975 r. Związek Ra­dziecki wysunął się na pierwsze miejsce wśród indywidualnych krajów-producentów, dając sam 18% wydobycia światowego.Zmiany udziału poszczególnych regionów w światowym wydobyciu ropy przedstawia tabela 21. W ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się nowe regiony wydobycia, jak np. Morze Pół­nocne, a także zaobserwowano wzrost znacze­nia innych rejonów, jak Azja Południowo-Wschodnia (zwłaszcza Indonezja), Indie, Chi­ny, Ausitralia, a głównie Afryka (w tym — szczególnie Nigeria).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

MALEJĄCY UDZIAŁ

Maleje natomiast udział ropy wydobywanej w Ameryce Łacińskiej,głównie w Wenezueli (nie dotyczy to Meksy­ku). W latach 1965—1980 średni roczny świa­towy przyrost wydobycia wynosił nieco poniżej 7%. Najszybsze tempo wzrostu zanotowano w Afryce — około 13% (Nigeria ponad 34% rocznie). W latach 1970—1975 szczególnie szybko rozwijało się wydobycie ropy w Chi­nach.Za fenomen gospodarczy należy uważać 23% roczny przyrost wydobycia w tym okresie w Arabii Saudyjskiej, co przy ilościach wydoby­wanej ropy rzędu 400 min t na rok jest zja­wiskiem niezwykłym. W ciągu dwudziestole­cia 1960—1980 udział Arabii Saudyjskiej w światowym wydobyciu, które uległo potroje­niu, wzrósł z około 6% do około 15%.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

OGÓLNOŚWIATOWE WYDOBYCIE

Ogólnoświatowe wydobycie ropy od  po­wstania tego przemysłu podwajało się śred­nio co 10 lat do początku lat siedemdziesią­tych. Począwszy od kryzysu w 1973 r. tempo przyrostu wydobycia zaczyna spadać. Wynika to zarówno z przesłanek polityczno-gospodar- czych (sztuczne ograniczanie wydobycia w niektórych krajach arabskich), jak i z przej­ścia szeregu złóż w tzw. trzecią fazę eksploa­tacji, czyli w okres wyczerpywania się zaso­bów. Tak dzieje się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które wykorzystały już średnio około 55% własnego potencjału naftowego.          Niektóre stare wielkie złoża amerykańskie, głównie w Teksasie i Kalifornii zostały wy­czerpane w 80—90%.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

PRZYSZŁOŚĆ WYDOBYCIA

Podobnie rzecz się ma z niektórymi złożami w Związku Radzieckim. G. D. Sokołow opisał historię eksploatacji złoża Muchanowskoje. Zostało ono odkryte w 1952 r., szczyt wydo­bycia (11 min t) osiągnięto w 1962 r. Od tego czasu ilość ropy otrzymywanej ze złoża syste­matycznie spada. W 1975 r. wyniosła ona tyl­ko 5,5 min t. Złoże to jest obecnie bliskie wyczerpania, podobnie jak supergigant Romaszkinskoje (w 1970 r. 82 min t, tj. 23% produkcji ropy w ZSRR pochodziło z tego złoża!).Przyszłość wydobycia ropy naftowej zależy więc od złóż młodszych, nowo odkrywanych i czekających na odkrycie. Pewien przyrost wydobycia będzie można jednak jeszcze uzy­skać także ze złóż starych przez zastosowanie tzw. wtórnych metod eksploatacji pozwalają­cych na zwiększenie zawartości ropy w złożu, ze średnio 25% do 35%, a nawet powyżej.

 

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

SZTUCZNE METODY

Sztuczne metody eksploatacji (wtłaczanie do złoża wody, gazu, środków chemicznych, wy­grzewanie, powodowanie sterowanego pożaru złoża itp.) są jednak kosztowne i istnieje granica opłacalności ich stosowania.Panuje ogólna opinia, że wydobycie ropy naftowej na świecie będzie w dalszym ciągu wzrastać w okresie do 2000 r. Po roku 2000 wydobycie ropy zacznie spadać : aż do wyczerpania zasobów.Istnieje wiele prognoz na temat, kiedy to ; nastąpi. Zależne jest to m.in. od polityki wy- 1 dobycia. Przy wydobyciu ściśle reglamento­wanym możliwe jest przetrzymanie zasobów ; aż do roku 2100. Na ogół jednak uważa się,że przy nieznacznie tylko ograniczonym wy­dobyciu ropa wyczerpie się około roku 2050, j w niektórych krajach nieco później.Głównymi obszarami wydobycia gazu ziemnego na świecie są, podobnie jak w wypadku ropy, Stany Zjednoczone i ZSRR, na trzecim miejscu obecnie znajduje się Holandia, potem Kanada. Udział Bliskiego Wschodu w wy dobyciu gazu ziemnego jest znacznie mniejszy niż w wydobyciu ropy.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

PRZEGLĄD REGIONÓW

Pojęcie regionu naftowego niekiedy obejmuje tylko część jednego kraju (ZSRR, Stany Zjed­noczone), kiedy indziej — kilka krajów dzieli Bliski Wschód. Występuje tu największa kon­centracja złóż ropy naftowej — 55 złóż gi­gantów i 20 złóż supergigantów, które zawie­rają 48% całej odkrytej na świecie ropy i około 60% ropy odkrytej pozostającej jesz­cze do wydobycia. Mimo intensywnej eksplo­atacji i największego na świecie wydobycia, zasoby złóż odkrytych naruszone zostały dopiero w 15%. Również w tym rejonie należy spodziewać się znalezienia stosunkowo dużych ilości ropy jeszcze nie odkrytej. Perspektywy dalszych odkryć dotyczą głównie Arabii Saudyjskiej, Abu Zabi i Iraku. A oto odkryte zasoby ropy naftowej w najważniejszych krajach Bliskie­go Wschodu (stan na 1.01.1979, w mld t)

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

NAJSTARSZY KRAJ NAFTOWY

Najstarszym krajem naftowym Bliskiego Wschodu jest Iran. Ropę odkryto tu w 1908 r., po czym rozpoczęto eksploatację pierwszego irańskiego złoża Mesdżid-i-Sulejman, położone­go około 250 km na północ od brzegów Zatoki Perskiej. Złoże to, czynne do dziś, daje ropę lekką o dość niskiej zawartości siarki, znako­mitej jakości, jak zresztą większość rop irań­skich. Obecnie w Iranie znanych jest 5 złóż — supergigantów: Gach Saran, Agha Jari, Ahwaz, Bibi Hakimeh i Marun, o łącznej wielkości za­sobów 5 mld t, co stanowi przeszło 1/3 ogól­nych zasobów ropy w Iranie. Iran ma także unikalne złoża gazu ziemnego. Przez wiele lat Iran był drugim, a potem trzecim — po Ara­bii Saudyjskiej i Iraku — producentem ropy na Bliskim Wschodzie.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

NAJWIĘKSZE WYDOBYCIE

Największe wydobycie 309 min t zanotowano w 1976 r. Obliczono, że dalsze podnoszenie tego wydobycia do pozio­mu rzędu 400 min t na rok spowoduje wyczer­panie się zasobów kraju jeszcze przed rokiem 2000. Uznano więc za celowe ograniczenie ro­cznego wydobycia do poniżej 300 min t na rok i takie było ono faktycznie w latach 1977—— 1978.Dezorganizacja spowodowana zachodzącymi w Iranie przemianami rewolucyjnymi stała się przyczyną znaczniejszego niż przewidywano spadku produkcji. Wydobycie ropy w 1979 r. wyniosło zaledwie 149 min t. Kolejne nie pla­nowane zmniejszenie wydobycia nastąpiło w wyniku przedłużającej się wojny irańsko-irac- kiej i związanych z nią zniszczeń. W ten spo­sób Iran znalazł się na dalszym miejscu wśród bliskowschodnich producentów ropy i trzeba będzie pewnego czasu, aby mógł on odzyskać utraconą pozycję.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

NAJWIĘKSI PRODUCENCI

Największym producentem i eksporterem ro­py wśród krajów Bliskiego Wschodu jest Ara­bia Saudyjska. Kraj ten ma 22% światowych odkrytych zasobów ropy i 28% zasobów odkry­tych, pozostających jeszcze do eksploatacji. Mi­mo bardzo wysokiego poziomu wydobycia rocz­nego, wynoszącego obecnie prawie 0,5 mld t, zasoby krajowe zostały dotąd naruszone jedy­nie w 10%. Wydobycie ropy rozpoczęto w Ara­bii Saudyjskiej w 1936 r. Rosło ono zadziwiają­co szybko, szczególnie po roku 1960.Arabia Saudyjska posiada 9 złóż supergi- 1 gantów: Dammam (złoże najstarsze, z 1938 r.),  Abqaiq, Qatif (największe złoże świata — 9,1 ! min t), Safaniya (największy podmorskie zło­że świata — 3,3 mld t), Khurais, Manifa, Abu i Safah i Berri. Ogółem w 1973 r. czynnych było 668 otworów wydobywczych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

ŚREDNIE WYDOBYCIE

Średnie wy­dobycie ropy z 1 otworu należy tu do najwyż­szych na świecie i wynosi powyżej 0,5 min t, 1 a na polu Safaniya — 0,6 min t. Wszystkie otwory pracują pod ciśnieniem złoża bez konieczności pompowania czy stosowania innych zabiegów. Otrzymuje się ropę lekką i ciężką, obie o stosunkowo niskiej zawartości siarki. Lekka odznacza się wysoką zawartością benzyny.Pola naftowe leżą przeważnie w pobliżu wy- i brzeży Zatoki Perskiej. Ropa jest odprowadzana systemem rurociągów do portu Ras Tanura i do rurociągu Tap Line prowadzącego do li­bańskiego portu Saida. Arabia Saudyjska, po­dobnie jak Iran i Irak, dąży do stworzenia własnego przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Na razie pracują 3 wielkie rafine­rie do płytkiego przerobu ropy. Produkują one przede wszystkim ciężkie oleje dla statków morskich.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!