Category: Organizacja i techniki handlu

OPERATYWNI PRACOWNICY

Sprzedawcy i magazynierzy jako operatywni pra¬cownicy obrotu towarowego uczestniczą bezpośrednio w pro¬cesie: dokonywania zamówień i doboru asortymentu towa¬rów, przyjmowania – masy towarowej ź produkcji, gro¬madzenia i przechowywania wytworzonych w produkcji dóbr, przekazywania towarów, materiałów-i innych dobr; odbior¬com zgodnie z ich potrzebami w odpowiednim czasie, miejscu, ilości i jakości. Pobudzają potrzeby konsumentów przez udzielanie informacji o nowych’i nie znanych towarach, ich zaletach oraz sposobach użytkowania. Ich pieczy powierza społeczeństwo wielomilionowy majątek, wypracowany przez tysiące ludzi zatrudnionych ,w. różnych dziedzinach produkcji przemysłowej, spożywczej, w rolnictwie, rzemiośle itp.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

ZDANIEM PRACOWNIKÓW

Zadaniem tych pracpwników jest odpowiednie gospodaro­wanie tym majątkiem,- zabezpieczeńie go przed zniszczeniem, zepsuciem i kradzieżą oraz dostarczanie towarów odbiorcom w stanie pełnej wartości użytkowej. Dobra praca sprzedawców i magazynierów umożliwia prawidłowy przebieg towarów od. producentów^. do konsu-. mentów i pozwala na rytmiczne zaspokajanie – potrzeb na rynku. Od sprzedawców i magazynierów w dużym stopniu zależy, czy konsumenci szybko i sprawnie są obsługiwanior az czy .w życzliwej atmosferze otrzymują takie produkty, które pozwalają im coraz lepiej zaspokajać’stale rosnące potrzeby.’O wynikach pracy w sklepie i magazynie decyduje przede wszystkim stosunek’sprzedawcy do wykonywanych zadań, ‚ jego umiejętności,’ poziom kwalifikacji ogólnych, zawodowych i moralnych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

PRZEDMIOT WIODĄCY

Organizacja i technika handlu pełni rolę przedmiotu wiodącego, który daje teoretyczne^ praktyczne przygotowanie do zawodu. Jego tematyka wiąże się ze^ wszystkimi pozosta­łymi przedmiotami zawodowymi w szkole oraz z praktyką  sklepie, magazynie i przedsiębiorstwie: Organizacja i technika handlu ma więc nie tylko podstawowe znaozenie dla przygotowania  ściśle; zawodowego, ale, również Jprży wyrobieniu właściwej postawy absolwenta jaką pracownika gospodarki uspołecznionej.Przedmiot ten w procesie kształcenia sprzedawców i ma­gazynierów spełnia funkcji integracyjną, co ma swój wyraz w: syntetycznym ujęciu podstawowych treści związanych z pojęciami i problemami występującymi,w ,obrocie to warowym; zestawie’ćwiczeń umożliwiających w^onywanie komp•’ podobnych do tych, które występują w pracy sprzedawcy i magazyniera;treściach; umożliwiających kształtowanie 3 poglądów, po­staw oraz cech osobowości,-które są.szczególnie ważne przy : prawidłowym i sprawnym wykonywaniu pracy ś w tych zawodach; chodzi tu-zwłaszcza o takie cechy, jak. rzetelność, uprzejmość, opanowanie, odpowiedzialność,życzliwy stosunek do ludzi.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW

Chodzi także o kształtowanie wykonywania nawyków każdego zadania, poszanowania cu­dzego czasu i pracy/wyrabianie odpowiedzialności za. po­wierzone obowiązki,, wykazywanie dalszych perspektyw za­wodowych, a także emocjonalne angażowanie młodzieży do przyszłej pracy’zawodowej i społecznej.Wspomniane treści; wychowawcze każdy nauczycielpo­winien realizować w sposób naturalny-w czasie omawiania  poszczególnych tematów tak, aby ukształtować światopogląd uczniów, w sposób przekonujący i wpłynąć na motywy – zainteresowania, emocjonalne i wolicjonalne motywy podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie.W każdym procesie kształcenia mamy do czynienia z cią­giem powiązanych ze sobą i wzajemnie od siebie zależnych czynności nauczyciela i ucznia,-które zmierzają systematycz­nie (pewnymi etapami) do osiągnięcia celu dydaktyczno-wy­chowawczego.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

CEL KSZTAŁCENIA

Warto więc . zastanowić się, jakie czynności należałoby wykonać, aby [prawidłowo zorganizować proces kształcenia uczniów na zajęciach z organizacji i techniki handlu. Dobrze jest w tym celu rozważyć po kolei poszczególne etapy racjonalnej organizacji pracy i zastanowić się, w jaki sposób zasady te można wykorzystać do procesu kształcenia uczniów Podczas realizowania materiału nauczania tego przedmiotu. Celem kształcenia w szkole zawodowej jest przygotowanie absolwenta do poprawnego wykonywania zawodu. Szkoła ma zapewnić również wszechstronny rozwój osobowości v ucznia, co znajduje .wyraz zarówno w wiedzy zawodowej, jak i ogólnej, ‚w ukształtowanych poglądach, w rozwoju fizycznym i umysłowym,- w szerokich zainteresowaniach społecznych i kulturalnych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

ZESPÓŁ POŻĄDANYCH CECH

Ponadto ma ukształtować zespół cech .pożądanych w .danym ^społeczeństwie, a szczególnie tych, które stanowią gwarancję przyszłego postępu i rozwoju nauki,;techniki, sztuki i. konsumpcji, a więc- jakości życia w danyni społeczeństwie.  Cele kształcenia zawodowego są określone w charaktery­stykach, zawodowych. Obejmują one ogólne informacje   o zawodzie, – dó którego przygotowuje szkoła (wymieniają stanowiska , pracy, – wykonywane czynności, warunki pracy itp.). Podają zakres wiadomości i umiejętności, jakie są nie-, zbędne absolwentowi do ^wykonywania pracy w . danym za­wodzie, oraz cechy psychofizyczne i osobowości, umożliwiarjącę lub ułatwiające świadome i właściwe wykonywanie pracy na odpowiednim poziomie kulturalnym przy; zachowaniu zasad współżycia społecznego.

 

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

CECHY SPRZEDAWCY

-Najistotniejsze cechy zawodu sprzedawcy tó:  stały kontakt z różnymi ludźmi,   konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie,ciągła ruchliwość i stosunkowo duża różnorodność prac w sklepie,praca pod stałą i ciągłą kontrolą społeczną. Cechy te wynikają przede wszystkim: z usługowego charakteru handlu i zadań, jakie mają w nim spełnić sprzedaw­cy. Handel detaliczny przez swoje punkty sprzedaży jest ostatnim etapem obrotu .towarowego. .Pracownicy handlu mają bezpośredni kontakt z konsumentami, którzy chcą być sprawnie i szybko obsłużeni oraz pragną-w życzliwej atmo- . sferze otrzymywać towary wytworzone w różnych dziedzi­nach produkcji. Usługowy charakter pracy w handlu jest ściśle, związany z umiejętnością kontaktowania się sprzedawców z różnymi ludźmi.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

W KONKRETNYM ZAKŁADZIE

Na jakie sprawy , zwraca się uwagę w” konkretnym zakładzie pracy (domu towarowym), można’ wywnioskować na podstawie^ podanego przykładu z życia gospodarczego. Pożądane postawy oraz zakazy mogą służyć nauczycielowi organizacji i techniki handlu do skonkretyzowania zawodowych celów wychowawczych i kształtowania postaw zgodnie z wymogami,zawodowymi zakładów pracy. Przy wejściu do budynku handlowego, w godzinach pomiędzy 8,00 – a 9,00 wszyscy pracownicy obowiązani są legitymować się ‚służbie wartowniczej legitymacją służbową lub aktualnym zaświadczeniem , ; działu personalnego PDT. Pracownicy przyjmowani i zwalniani . obowiązani są przyjmować i zdawać legitymacje służbowe, sprzęt,’ materiały, towary i dokumenty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przełożonego.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

POLECENIA USŁUG

Polecenia’ usług PDT; w przyszłych zakupach, – informowanie 0 towarach,” jakie ukażą się w najbliższym czasie (o ile nie ma w tym zakresie innych, decyzji kierownika stoiska);- udzielania wyczerpujących’.wyjaśnień kupującym jak i niekupu- jącym na zadane przez nich pytania, wydawania na każde życzenie klientów książki życzeń i wniosków, uprzejme i zgodne z obowią­zującymi ‚ przepisami przyjmowanie ‘ reklamacji, stałe notowanie życzeń i potrzeb kupujących w specjalnie prowadzonej książce niezaspokojonego popytu;bezzwłocznego i stanowczego przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zauważonym nadużyciom, przez własną interwencję oraz natych­miastowe informowanie • przełożonych o swych spostrzeżeniach; prowadzenie kontrolki sprzedaży i codziennego uzgadniania jej Z właściwą dla danego – stoiska kasą ‚ (tylko sprzedawcy stoisk obsługiwanych przez kasy operatywne).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

OPIS ZAWODU

Opis zawodu. Sprzedawca wykonuje prace usługowe związane ze, sprzedażą towarów konsumentom.. Wykony­wane czynności1 niają charakter organizacyjno-techniczny, u8ługowo-informacyjny i obliczeniowo-rachunkowy. Prace organizacyjno-techniczne związane sąz przy- . gotowaniem miejsca roboczego (sali sprzedażowej, urządzeń, sprzętu, towarów przeznaczonych do sprzedaży). Należą do nich: zgłaszanie zapotrzebowania na towary;odbiór ilościowy i jakościowy towarów;    przygotowanie towarów do sprzedaży; przechowywanie i konserwacja towarówrozmieszczanie towarów w sali sprzedażowej; przygotowanie materiałów dó opakowania oraz sprzętu:’ .i narzędzi do obsługi klientów.Przy wykonywaniu ‚ wymienionych zadań sprzedawca po­sługuje się ; różnym sprzętem-i urządzeniami związanyjni z odbiorem ilościowym i jakościowym towarów, z -jego transportem wewnątrz punktu sprzedaży, ze sprzętem i urzą­dzeniami związanymi z rozdrabnianiem towarów, z, różnymi ‚rodzajami wag, kas rejestrująco-liczących, urządzeniami żwią-. . zanymi z przechowywaniem i konserwacją towarów.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!